Resan mot ett fossilfritt Sverige
Industrin går mot noll för att gå plus

Branscherna har färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Kapitel 1 | Kapitel 2 | Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

Företagen ser konkurrensfördelarna

När samhället ställer om är det är inom industrin som de största förändringarna kommer att ske. Men i Sverige kan vi se hur näringslivet inte bara är redo att ställa om utan också ser konkurrensfördelarna med att leda utvecklingen.

I en intervjustudie med näringslivstoppar i de nordiska länderna lyfter de fram vad som driver klimatarbetet: 

  1. Skapar nya affärsmöjligheter
  2. Hur Energi och materialeffektiviseringar kapar kostnader
  3. Ökad efterfrågan från kunder ger ökad försäljning
  4. Hjälper till att uppfylla kraven i offentliga upphandlingar.

– Om du inte ställer om kommer ingen vilja köpa dina produkter, ingen kommer att vilja arbeta hos dig och ingen kommer att vilja investera i ditt företag. Det handlar om överlevnad. 

Henrik Henriksson, VD, Scania

–  Omställningen till fossilfria transporter är grundläggande för våra affärer. Att bli klimatpositiva senast år 2040 innebär att visa ledarskap, samarbeta och accelerera hållbarhetsarbetet. Vi behöver det, världen behöver det och våra kunder vill det.

Helena Helmersson, VD, H&M Group

– Våra kunder kommer att stå inför ökade förväntningar från sina kunder och andra intressenter att ta ett miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan. Det finns en efterfrågan på en helt fossilfri värdekedja.

Martin Lindqvist, VD, SSAB

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft 

I de färdplaner som överlämnats till regeringen beskriver branscherna hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala senast 2045. De beskriver vilka egna åtgärder som kommer att vidtas och vad de behöver från politiskt håll för att det ska gå att genomföra. Tillsammans täcker färdplanerna in över 70 procent av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser. 

Bland branschernas målsättningar ser vi bland annat: 

  • Stålindustrin står för ca 11 procent av utsläppen. Målet är att vara fossilfria år 2045. HYBRIT, ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, utvecklar fossilfritt stål som använder vätgas istället för kol. Beräknas finnas på marknaden redan 2035.
  • Inom gruv- och mineralbranschen satsas mycket på elektrifiering och automatisering och 2035 är målet att själva gruvdriften är helt fossilfri. 
  • Cementbranschen vill använda Carbon Capture and Storage (CCS) i stor skala – om förutsättningarna kommer på plats kan det vara verklighet 2030. 
  • Inom transportbranscherna ser vi hur flyget har fossilfritt inrikesflyg till 2030 som delmål med hjälp av framför allt biobränsle. På sikt kommer också elektrifiering vara en del av lösningen.
  • Uppvärmningssektorn kommer gå mot att bli klimatpositiv och med hjälp av CCS-teknik på biokraftverk (BECCS). 
  • Lantbruket ska vara fritt från fossila bränslen 2030 

Politiken röjer vägen 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan tar emot uppvärmningsbranschen färdplan för fossilfri konkurrenskraft från Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna och Ulrika Jardfelt, Vattenfall.

Industrin kommer dock inte kunna genomföra färdplanerna på egen hand utan det krävs att politiken skapar förutsättningarna. Det handlar om att vara med och ta risker vid investeringsbeslut, att korta tillståndsprocesser för t. ex elnätsutbyggnad, att möjliggöra en satsning på CCS etc. 

Fossilfritt Sverige

Företagens omställning till fossilfritt påverkas av efterfrågan från konsumenterna som också är väljare och kan påverka politiken. Alla delar i den här kedjan behöver ta ansvar för omställningen och tillsammans kan de få utvecklingen att gå fortare.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som på regeringens uppdrag samlar de krafter i samhället som vill bidra till att målen uppnås. Det handlar om att skapa förutsättningar för näringsliv, kommuner och regioner att nå sina mål genom att spela in förslag till regering och riksdag men också att samla aktörerna runt konkreta åtgärder för att minska utsläppen.

Kapitel 1 | Kapitel 2 | Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

Nästa kapitel
Varför ska Sverige gå före?

Till kapitel 4