Lysekils kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Kommunen ska:

– Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
– Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.

Lysekils kommun har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region 2030.”  

Hemsida: www.lysekil.se